آیا سرخ کردن عمیق (Deep Frying) اسیدهای چرب غیر اشباع را تبدیل به اسید چرب اشباع می‌کند؟

آیا سرخ کردن عمیق (Deep Frying) اسیدهای چرب غیر اشباع را تبدیل به اسید چرب اشباع می‌کند؟

در مجموع سرخ کردن تاثیری بر اسیدهای چرب ندارد. ممکن است حرارت بر کاهش اندکی از اسیدهای چرب غیر اشباع تاثیر بگذارد اما حرارت تنها عامل برای تغییر اسیدهای چرب غیر اشباع به اسید چرب اشباع نیست. برای اشباع شدن اسیدهای چرب بایستی از فرایندهایی مثل هیدروژناسیون استفاده شود.

برچسب‌ها: