چه زمانی روغن سرخ‌کردنی قابل استفاده مجدد نیست؟

چه زمانی روغن سرخ‌کردنی قابل استفاده مجدد نیست؟

ایجاد کف نشان‌دهنده استفاده بیش از حد یا غیر قابل استفاده بودن روغن است و بنابراین بعد از آن روغن باید دور ریخته شود.

برچسب‌ها: