آیا می‌توان از روغن سرخ‌کردنی غنچه چندین بار استفاده نمود؟

آیا می‌توان از روغن سرخ‌کردنی غنچه چندین بار استفاده نمود؟

با رعایت موارد زیر می‌توان چند بار از روغن سرخ‌کردنی غنچه استفاده کرد:

  • روغن سریع سرد شود
  • روغن صاف شود
  • روغن درون شیشه ریخته شود و درب آن بسته شود

برچسب‌ها: